ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน จัดอบรมพัฒนาทักษะความรู้แก่เกษตรกรในการผลิตแหนแดง เพื่อใช้ในการเกษตรและลดต้นทุนการผลิต ณ ศพก.อำเภอเมืองลำพูน ตำบลศรีบัวบาน จังหวัดลำพูน🍀