ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน จัดฝึกอบรมเกษตรกรในงานรณรงค์การผลิตลำไยคุณภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มตามความต้องการของตลาด🌱✨️