ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2567 ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก