ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมรับฟังการชี้แจงการบันทึกผลการดำเนินการทางวินัยผ่านระบบ HRCS