ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ “การพัฒนาภาคการเกษตรไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานสู่เวทีระดับโลก”