ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 2/2567