ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร