ข่าวประชาสัมพันธ์

กษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตาม ประเมินศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน จังหวัดลำพูน ประจำปี 2567