ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้าร่วมการสัมภาษณ์แบบกลุ่มการศึกษาค้นคว้าอิสระ การสร้างหลักสูตรพัฒนาพี่เลี้ยงโครงการดูแลและพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่