ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช จากสถานการณ์วาตภัย