ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมพิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง