ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมสนับสนุนกล้าพันธุ์พืชผักสวนครัวและหญ้าแฝก ในโครงการโคกหนองนาของข้าราชบริพารในพระองค์ 904