ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมแสดงความยินดีกับ ศพก.ดีเด่น เกษตรกรดีเด่น สถาบันเกษตรกรดีเด่น วิสาหกิจชุมชนดีเด่น และบุคคลดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2567