ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่