ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567