ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565