ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569