ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ระดับจังหวัด