ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และเทคนิคการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ตามตัวชี้วัด PMQA 4.0 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)