ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมการดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบลงทุน