ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคัดเลือกเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (กรมการข้าว) ระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ปี 2568 ครั้งที่ 1