ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตและการเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองฝักสดของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง