ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เปิดโครงการอบรมมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP ของเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่ง