ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การเป็นผู้สอนงานนักส่งเสริมการเกษตรที่ดี (To be DOAE Good Coach) รุ่นที่ 2”