ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมการประชุมการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro- Industrial community: OPOAI-C)