ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในมิติด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2567