ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมบรรยายให้ความรู้เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินตามนโยบายรัฐบาล ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร