ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรไทยบ้านหลุก ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน