ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569