ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด