ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร ประจำปี 2567