ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) จังหวัด ครั้งที่ 3/2567