ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการขึ้น ทบก. เพื่อนำข้อมูลเกษตรกรเข้าร่วมโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง