ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมวางแผนการดำเนินงานโครงการสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ” 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง