ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดลำพูน .. จัดอบรมเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตลำไยคุณภาพ

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนและสำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตลำไยคุณภาพ กิจกรรม 2.2 การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรด้วยการพัฒนากลุ่มและเครือข่ายผู้ผลิตลำไยในรูปแบบแปลงใหญ่ ณ ห้องประชุมเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน มีการบรรยายให้ความรู้การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน, ความเข้มแข็งของกลุ่มและเครือข่ายเกษตรกร และการบริการจัดการในรูปแบบแปลงใหญ่ ตลาดออนไลน์ มีเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในพื้นที่หมู่ 2 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง เป้าหมายเข้าร่วมอบรมจำนวน 30 ราย