ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ. ประธาน จัดประชุมเตรียมการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี 2563 จังหวัดลำพูน เพื่อชี้แจ้งรายละเอียด กำหนดการ สถานที่ แผนที่ แผนผัง และเตรียมความพร้อมในการให้บริการคลินิกเกษตรแก่เกษตรกรในแต่ละด้าน ซึ่งกำหนดการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่งอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน มีเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 150 ราย ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง และหัวหน้าส่วน/ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

Leave a Reply