ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานและติดตามผลการทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ชุมชนบ้านน้ำก้อ ตำบลก้อ อำเภอลี้

วันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานและติดตามผลการทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ชุมชนบ้านน้ำก้อ ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลก้อ ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เ นาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมณ และมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร , นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน นายอำเภอลี้ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งในวันนี้ เป็นการลงพื้นที่ของคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนฯ เพื่อประชุมและติดตามความก้าวหน้า และรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนบ้านน้ำก้อ ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ของคณะทำงานแต่ละด้าน ประกอบด้วย 1. การติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน 2. การติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการเกษตร โดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน 3. การติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน 4 .การติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 โดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน 5. การติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาการถือครองเอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดิน โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน 6. การติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน และ 7.การติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานในชุมชนบ้านน้ำก้อ ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดย ที่ทำการอำเภอลี้จังหวัดลำพูนในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนบ้านน้ำก้อ ของกลุ่มเกษตรกร จำนวน 2 กลุ่ม ประกอบด้วย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาย่างรมควันหมู่บ้านก้อท่า และกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรกลุ่มสวนผักสุคนธ์ ภูก้อ ม.4 ต.ก้อ รวมถึงรับทราบปัญหาต่างๆ ของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อที่จะได้นำข้อมูลต่างๆ ไปแก้ไข เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตต่อไป

Leave a Reply