ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูนรวมพลังชาว ต.มะเขือแจ้ สร้างฝายชะลอน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้น ป้องกันไฟป่าหมอกควัน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:30 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ (Check Dam) เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างความชุ่มชื้นให้ป่าไม้ และเป็นการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในกิจกรรม มีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน ,พล.ต.ต.นฤชิต เนียวกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและอำเภอ ข้าราชการและลูกจ้าง เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชนและประชาชนจิตอาสาตำบลมะเขือแจ้ ร่วมในกิจกรรม ณ วัดดอยขะม้อ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูนดอยขะม้อ ตำบลมะเขือแจ้ ถือเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลำพูน บนยอดดอยขะม้อ มีบ่อน้ำทิพย์ซึ่งถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในพิธีสำคัญ เพื่อเป็นสิริมงคลของประเทศ รวมถึงนำขึ้นสรงองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ซึ่งชาวลำพูนให้ความเคารพนับถือ แต่ในปี 2563 ที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์ไฟป่าบริเวณรอบรอบขะม้อ ส่งผลให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เห็นถึงความสำคัญ จึงเร่งวางมาตรการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างจริงจัง โดยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณวัดดอยขะม้อ ประกอบกับนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เกี่ยวกับการสร้าง “ฝายประชารัฐ” คือการเอาพลังทุกภาคส่วนไม่ว่าจะอยู่ในภาคประชาชนธุรกิจ หรือภาครัฐ มาใช้ ซึ่งถือเป็นพลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาในการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูปและการพัฒนาประเทศไทยในทุกมิติทุกด้านอย่างยั่งยืนต่อไป

Leave a Reply