ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนประชุมแผนการโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมแผนการโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดลำพูน จำนวน 2 โครงการ คือ 1 โครงการพัฒนาและยกระดับเกษตรกรสู่เกษตรกรยุคใหม่และฟาร์มเกษตรยุคใหม่เพื่อการท่องเที่ยว 2 โครงการขยายผลการดำเนินงานเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมการสร้างแปลงเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายทางด้านอาชีพ (แปลงเรียนรู้ด้านพืช) โดยมีหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเกษตรจังหวัดลำพูน

Leave a Reply