ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2663

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมหริภุญชัย และห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน พร้อมนี้วาระก่อนประชุม ได้นำเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ชนะการประกวดระดับจังหวัดลำพูน ประจำปี 2563 เข้ารับโล่รางวัล และประกาศนียบัตร และเงินรางวัล จาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนดังนี้
รางวัลที่ 1 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ อำเภอบ้านโฮ่ง
รางวัลที่ 2 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนเห็ดหลินจือบ้านหนองบัว อำเภอทุ่งหัวช้าง
รางวัลที่ 3 ได้แก่วิสาหกิจชุมชนแปรรูปลิตภัณฑ์เกษตรบ้านล่ามช้างอำเภอเมืองลำพูน
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ได้แก่
รางวัลที่ 1 ได้แก่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา
รางวัลที่ 2 ได้แก่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอำเภอเวียงหนองล่อง
ศูนย์จึดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ได้แก่
รางวัลที่ 1 ได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน
รางวัลที่ 2 ได้แก่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลแม่ตืน อำเภอลี้

Leave a Reply