ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน เข้าร่วมพิธีเปิดการเกษตรไทยด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศพก. บ้านโฮ่ง

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมและสาธิต “การเกษตรไทยด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)​ ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโลนา-19 และเกษตรกรทั่วไป เข้ารับการอบรม จำนวน 30 ราย โดยมีนายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นประธานเปิดการอบรม หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เทศบาลตำบลศรีเตี้ย และ สภาเกษตรกร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม

Leave a Reply