ข่าวประชาสัมพันธ์

นวส. ลำพูน เข้าร่วม สัมมนาพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร

วันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายพิทวัส สุสิงสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายพสิษฐ์ สุขสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัดลำพูน และกรรมการอาสาสมัครเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมสัมมนาพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร ณ กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพมหานคร โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอกม. ระดับกรมและจังหวัด และอกษ.กษ. เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 45 คน เพื่อพัฒนาแนวทางบทบาท และหน้าที่ ของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

Leave a Reply