ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุมติดตามการพัฒนาชุมชนพัชรธรรม

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางสาวสุธีวรรณ ณ เชียงใหม่ นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมติดตามการพัฒนาชุมชนพัชรธรรม เพื่อให้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยนายวรยุทธ์ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม มีการพิจารณาแนวทางการพัฒนากลุ่มเกษตรกรรมแบบเกื้อกลูธรรมชาติ การพัฒนาให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ระบบสาธารณูปโภค การดูแลลำน้ำกวงช่วงฝายพัชรธรรม และการบริหารจัดการน้ำ มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลต้นธง ตำบลบ้านแป้น และตำบลเวียงยอง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมบัวขาว ที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน


Leave a Reply