ข่าวประชาสัมพันธ์

นวส.าลำพูน อบรมถ่ายทอดความรู้แปลงใหญ่ อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางกนกวรรณ พรหมตัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกรแปลงใหญ่ โดยเน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และการเชื่อมโยงตลาด (แปลงใหญ่ ปี 2564) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน เกษตรกร จำนวน 36 ราย ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน โดยมีวิทยากร จากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน

Leave a Reply