ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมการประชุมคณะทำงาน พิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการ และการขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวฐิรชญา ปินทองกลาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการและการขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2564 โดยพิจารณาโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำปี 2564 จำนวน 9 ศูนย์ 9 โครงการ เป็นเงิน 436,366.32 บาท และพิจารณาคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 18 ราย เป็นเงิน 180,000 บาท โดยมีนางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอนันตยศ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

Leave a Reply