ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำพูน.. ถ่ายทอคความรู้เกษตรกรแปลงใหญ่

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางกนกวรรณ พรหมตัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกรแปลงใหญ่ โดยเน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และการเชื่อมโยงตลาด (แปลงใหญ่ ปี 2564) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของแปลงใหญ่ลำไย ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เกษตรกร จำนวน 37 ราย ณ ที่ทำการกลุ่มตำบลทาขุมเงิน ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีวิทยากร จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง)และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน

Leave a Reply