ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน…จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการ Zoning และมอบปัจจัยการผลิตต้นแบบฯ ในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง ดำเนินการจัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) กิจกรรมบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (zoning) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตพืชที่เหมาะสมตามแผนที่ Agri-map ณ ศาลาSML หมู่ 8 ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน โดยมีนางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบปัจจัยการผลิตต้นแบบในการปรับเปลี่ยนฯ ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ ในการปรับเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชผสมผสาน จำนวน 40 ราย พื้นที่ 120 ไร่

Leave a Reply