ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำพูน..ประชุมเตรียมความพร้อมมาตรการแก้ไขปัญหากรณีของรรัฐเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวภัทรธิญา แก้วนาติ๊บ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ประชุมเตรียมความพร้อม เกี่ยวกับมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตการประชุมผ่านทางวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำพูน

Leave a Reply