ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน รับฟังรายละเอียดการดำเนินงาน โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ผ่านระบบ Video Conference

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายนิกร ทุนกาศ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม เกษตรอำเภอทุกอำเภอ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และ นายบรรจง วิชัยพรหม เลขาสภาหอการค้าจังหวัดลำพูน เข้ารับฟัง “โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563” ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ผ่านระบบ Video Conference จาก กรมส่งเสริมการเกษตร ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยให้สามารถฟื้นฟูการผลิตลำไยที่ได้รับผลกระทบทั้งก้านการผลิตและการตลาด ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีแนวทางปฏิบัติต่อสวนลำไยเพื่อประกอบอาชีพชาวสวนลำไยได้อย่างยั่งยืน เกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือใรอัจราไร่ละ 2,000 บาท จำนวนไม่เกิน 25 ไร่ต่อครัวเรือน ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมหารเกษตร เป็นที่เรียบร้อยแล้วภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 ตามเงื่อนไข อายุลำไยตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป เกษตรกรสามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ หรือ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ในเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ 053 511120 ต่อ 17

Leave a Reply