ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำพูน…ร่วมสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขตปี 63

วันที่ 7-9 กันยายน 2563 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน และหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และผู้แทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ปี 2563 ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมไดมอนด์ ปาร์ค อินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนา และมอบรางวัลแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ อำเภอบ้านโฮ่ง ) ทั้งได้นำเสนอผลดำเนินงานตามประเด็นท้าทายความสำเร็จของงานส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดลำพูน และอภิปรายกลุ่มย่อย สรุปบทเรียนความสำเร็จจากการดำเนินการส่งเสริมการเกษตร ด้วยกระบวนการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ปี 2563 เพื่อพัฒนางานในปีงบประมาณ 2464 ต่อไป

Leave a Reply